Corp+gov+potential

Tema ägare/aktieägarvärde – del 2: valberedningsarbetet i onoterade bolag

Valberedningsarbetet – grunden för värdeskapande styrelsearbete

DEL 2: ONOTERADE BOLAG – DET ÄR ALDRIG FÖR TIDIGT FÖR VALBEREDNINGSARBETE!

Valberedningen och dess arbete kopplas oftast ihop med just de noterade bolagen. Det ligger nog nära till hands att tänka att det är en rätt formell och omfattande process och att ett bolag därför måsta ha uppnått en viss mognad och storlek för att ägarna ska ägna tid åt valberedningsarbete överhuvudtaget.

Vi vill hävda att det är precis tvärtom. Valberedningsarbetet är en viktig del av att både skydda och förädla ägarnas investering i precis alla bolag i alla faser – noterade som onoterade. Att aktivt arbeta för att rekrytera rätt nyckelpersoner till styrelsen, den gruppering som ska ta det yttersta ansvaret för bolaget gentemot ägarna, är något av det viktigaste och smartaste ägarna kan ägna sig åt. En möjlighet man som ägare inte bör missa.

Ägare till bolag som förväntar sig att styrelse och VD lägger ned tid på strategiarbete och andra värdeskapande aktiviteter som anses viktigt för bolaget, bör se till att skapa bästa möjliga förutsättningarna för att dessa aktiviteter de facto ska generera värde. Det vill säga, ägarna bör bedriva någon sorts aktivt valberedningsarbete för att säkra en bra bemanning av styrelsen – själva och/eller med extern hjälp. Detta samband gäller alla bolag. Knepet är att hitta ett praktiskt upplägg för insatsen som passar var bolaget befinner sig utvecklingsmässigt och vilka resurser som finns att tillgå. Arbetet i onoterade bolag behöver förstås inte vara formaliserat och genomfört i enlighet med Koden, men det innebär alltid någon sorts planering och en genomförandeinsats. Det händer inte av sig själv.

Hur kan man då praktiskt gå tillväga?

Valberedningsarbetet kan till exempel läggas upp enligt stegen i arbetsprocessen beskriven i bilden nedan. Omfattningen av arbetsinsatsen bestämmer förstås ägarna beroende på vart bolaget befinner sig i utvecklingen och vilka resurser man kan och vill lägga.

Källa: Burro Advisors

Några tips på vägen:

  • Se till att som aktiv ägare vara välinformerade om hur bolagsstyrning går till, dvs vad varje bolagsorgan förväntas göra och hur samverkan mellan ägare, styrelse och VD är tänkt att fungera. Ta med även dessa krav på de styrelseledamöter ni söker och ställ även motsvarande krav på de externa resurser som kallas in för att stötta i valberedningsarbetet. (om ni vill fylla på med denna kompetens, investera t ex i en utbildningsinsats, gärna gemensamt)

  • Kom överens bland ägarna om hur arbetsgruppen som ska bedriva valberedningsarbetet utses och vilka resurser som den får att arbeta med. Utse en sammankallande. Detta beskriver ni t. ex. praktiskt i ägardirektiv eller i aktieägaravtal. Ofta finns det även skrivelser i aktieägaravtalet som ger vissa ägare rätt att nominera ledamöter. Använd denna ”rätt” smart och nominera ledamöter baserat på valberedningens förslag på kravprofil/er, d.v.s. ledamöter med de kompetenser och egenskaper som verkligen behövs mest för styrelsearbetet.

  • Börja i tid. Gör planeringen av arbetet i god tid innan stämman så har ni framförhållning. Gärna minst ett halvår tidigare.

  • Redan under planeringen, gör en inledande bedömning av vad som kommer att behövas för kompetens- och tidsinsats för att driva valberedningsarbetet. Har arbetsgruppen möjlighet att driva och genomföra jobbet själva eller behöver man ta in hjälp från externt håll?

  • När de gäller själva rekryteringen, var uppriktiga mot er själva och bolaget. Har ni tillräckligt med relevanta kandidater i de egna nätverken eller bör ni fylla på med externa källor för att uppnå den styrelsesammansättningen bolaget behöver? Det handlar om nyckelpersoner för bolagets utveckling och att hitta nyckelpersoner bör ses som en investering.

Sammanfattningsvis, investera i en aktiv arbetsinsats drivet av ägarna för att ta fram ett genomtänkt förslag till styrelsesammansättning för bolaget att besluta om på stämman. För alla ägares värdesäkring och värdepotential. Vilken möjlighet, eller hur?

Tankar eller frågor, kontakta gärna asa.otterlund@burroadvisors.com.