Värdeskapande bolagsstyrning

Merparten av det vi gör professionellt, oavsett roll, görs inom ramen för en bolagsstyrningsmodell. I Sverige gäller förstås vår svenska aktiebolagsmodell med de fyra bolagsorganen ägare, styrelse, vd och revisor.

Det tänker vi förstås inte alltid på, men hur bolagsstyrningsmodellen är uppsatt och fungerar i praktiken för det företag där vi är verksamma har alltid en avgörande betydelse för hur verksamheten utvecklas. Att aktivt arbeta med hur vi formar vår bolagsstyrning utifrån våra respektive roller kallar vi värdeskapande bolagsstyrning.

Så här tänker vi på Burro Advisors  när det gäller värdeskapande bolagsstyrning

  • En smart uppsatt bolagsstyrningsmodell nyttjar dynamiken i den kombinerade insatsen av ägare, styrelse, VD och revisor - på så sätt bygger och säkrar de högre värdetillväxt för aktieägarna.
  • Den stora vinningen med modellen uppnås då varje bolagsorgan förstår ALLA roller och tar tydligt ansvar för sin roll.

Läs vidare på : Owner & Board Service